Systeemtherapie: wat kan je verwachten?

Omdat geen mens hetzelfde is zien we elke samenwerking als maatwerk. We werken niet zoals het ‘in de boekjes' staat maar willen jou en wat jou beweegt graag leren kennen. Op basis daarvan bepalen we samen hoe we de therapie gaan vormgeven. We zijn als gesprekspartners nuchter en helder maar nemen daarnaast onze eigen visie en persoonlijkheid mee. We willen vooral doen wat helpt en dat doen we graag samen.


Wachttijden

Momenteel is de behandelwachttijd voor aanvang van een therapie circa 12 weken. Een kennismakingsgesprek proberen we altijd binnen 6 weken na aanmelding te plannen. Mocht er sprake zijn van een crisissituatie neem dan contact op met uw huisarts of gemeente.


Kennismaking

Een eerste kennismaking doen we telefonisch. Tijdens dit gesprek wordt vaak al snel duidelijk of deze vorm van systeemtherapie bij je past en of het wederzijds zou kunnen klikken. Is de veranderwens passend bij wat wij bieden dan plannen we een afspraak voor een eerste systeemanalyse. Het vervolg stemmen we af op wat er passend is voor jouw traject.


Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg vanuit de gemeente is in het geval van Jeugdhulp Behandeling een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts of gemeente. In sommige gevallen valt relatietherapie ook onder Jeugdhulp Behandeling. De kosten worden vergoed tot een maximaal aantal uren, bepaald door de gemeenteconsulent. Hou er in het geval van een toewijzing door de gemeente wel rekening mee dat er een maximaal aantal uren beschikbaar is waarbinnen de behandeling vormgegeven moet worden. JdV Systeemtherapie biedt behandeling in de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rijnwaarden, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.


Systeemtherapie wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Dit heeft een aantal voordelen. We bepalen samen hoe vaak of hoe lang je traject duurt en zijn niet gebonden aan een vastgestelde behandeltijd of maximaal aantal sessies. Ook is er geen verwijzing of diagnose noodzakelijk voor het traject. Het mag wel maar hoeft niet. Er wordt geen informatie gedeeld met derden en je hebt zelf de regie over jouw eigen systeemtraject.


Vaak heeft een werkgever een budget voor professionele ontwikkeling, persoonlijke groei en ter preventie van verzuim. Mogelijk kan ook het persoonlijk budget ingezet worden. Overleg met je werkgever of er budget beschikbaar is voor een individueel traject. 


Afspraak verzetten of annuleren

Wanneer de afspraak niet door kan gaan, laat dat dan zo snel mogelijk en minimaal 24 uur van te voren weten. Afzegging kan per telefoon (06-23086000) of email (info@jdvsysteemtherapie.nl). Indien je vergeet om een afspraak te annuleren of te laat bent brengen wij de gereserveerde tijd in rekening. Indien de afspraak meer dan 24 uur van te voren is afgezegd plannen we zo snel mogelijk kosteloos een nieuwe afspraak in.


Meer weten?

Mail naar info@jdvsysteemtherapie.nl of vul het contactformulier in op deze site. Ik bel graag met je om jouw wensen te bespreken.


Kwaliteit

Als erkend systeemtherapeuten zijn we lid van de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) en SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd. Alle samenwerkingspartners zijn tevens geregistreerd bij de voor hen geldende beroepsverenigingen en voldoen aan de kwaliteitseisen van de geldende beroepscode. Systeemtherapeuten en systeem therapeutisch werkers hebben een beroepsgeheim en houden zich aan de privacy wetgeving, dat wil zeggen dat alles wat binnenskamers gezegd wordt ook binnenskamers blijft.

We werken met grote zorgvuldigheid. Toch kan het gebeuren dat er in de samenwerking iets gaat schuren. We proberen er dan samen uit te komen.De eerste stap is altijd een gezamenlijk gesprek hierover. Mocht dat geen uitkomst bieden kun je terecht bij een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie waar wij als zorgaanbieder bij aangesloten zijn. Voor meer informatie verwijzen we naar onze klachtenregeling.

Meldcode


Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De verplichting voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren, heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat o.a. een stappenplan. Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.


Agressie


JdV Systeemtherapie hanteert een agressieprotocol ter preventie en aanpak van agressie.


Privacy


Onze praktijk voldoet aan de Europese Privacywetgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming (AVG). Indien overleg met huisarts, verwijzers of andere zorgverleners nodig is of bij het versturen van schriftelijke informatie wordt vooraf altijd toestemming gevraagd (bij minderjarige kinderen aan ouders/verzorgers). Voor meer informatie verwijzen we naar onze Privacy Policy.

‘Om de ander te begrijpen heb je context nodig zodat je het grotere plaatje kunt zien’

VOOR VERWIJZERS & PROFESSIONALS